Program predškole

Dječji vrtić Čarobno ogledalce provodi program javnih potreba i to program predškole koji je integriran u redoviti program. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u RH ( NN 107./2014.). U sklopu programa razvijaju se psihosocijalne vještine, emocionalno sazrijevanje, usvajaju se kulturno – higijenske navike te se provode istraživačko – spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama djeteta. Predškola je okruženje koje pruža poticaje za razvoj svih djetetovih osobnih potencijala i sposobnosti, a samim time i vještina i navika koje će mu pomoći da se što uspješnije nosi s očekivanjima i zahtjevima koje će pred njega staviti polazak u školu. Djeci koja pohađaju program predškole u našem vrtiću omogućen je multimedijalni pristup učenju. Program je verificiran od strane MZO – a. Temeljem Članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN94./13.) program predškole je BESPLATAN za roditelje.